Jakość obsługi

pieniądzePłacimy ogromne pieniądze za usługi i produkty. Pomoc ekspedienta nie jest za darmo, ona jest wliczona w cenę poszczególnych dóbr. Dlatego niezwykle ważna dla klienta jest jakość obsługi ze strony przedstawiciela firmy. Czasy, kiedy ciężko było cokolwiek dostać dawno minęły. Dlatego nadętych sprzedawców coraz trudniej spotkać. Większość jest miła, ale za to niekoniecznie uczciwa. Jeśli spotkała nas jakaś przykrość ze strony jakiegoś usługodawcy warto odwiedzić stronę internetową jakoscobslugi.pl i tam wyrazić swoja opinię. Warto się również dzielić bardzo dobrymi spostrzeżeniami dotyczącymi firm. Będzie to cenna informacja dla pozostałych internautów, gdzie można liczyć na profesjonalizm i miłą obsługę. Ważna jest również uczciwość. Często nieświadomi handlowcy ukrywają niekorzystne aspekty umowy, byleby tylko sprzedać to co mają do zaoferowania. Tymczasem sami sobie szkodzą, bo po zakupie bubla, klient już nigdy do nich nie wróci i będzie dobrą antyreklamą wśród swoich znajomych i bliskich. Na podstawie opinii zebranych za pomocą portalu rokrocznie wręczane są odznaczenia. Dla firmy, która najlepiej obsługuje klienta przewidziane jest Godło Obsługi Jakości, natomiast przedsiębiorca, który w ogóle nie dba o klienta otrzymuje tzw. Rózgę Obsługi Jakości.

Omawiane rezerwy, zgodnie z załącznikiem nr l do Ustawy o rachunkowości, można podzielić na trzy podstawowe grupy: - Rezerwa - odroczony podatek dochodowy. - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, z podziałem na rezerwę długoterminową i krótkoterminową. - Pozostałe rezerwy (rezerwy na przewidywane straty z transakcji gospodarczych w toku, rezerwy na zobowiązania związane z restrukturyzacją), z podziałem na rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, rezerwy kapitałowe możemy sklasyfikować w następujący sposób:REZERWY NIEBILANSOWE - Korekty (wartość aktywów trwałych) - Wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe - Należności - Inwestycje - Pozostałe aktywa - Korekty (wartość aktywów obrotowych) - Zapasy - Należności - Inwestycje - Rozliczenia międzyokresowe poniesionych kosztów REZERWY BILANSOWE - Rezerwy - zobowiązania - Odroczone podatki - Restrukturyzacja działalności - Pozostałe zobowiązania - Rezerwy kapitałowe - Kapitał zapasowy - Kapitały rezerwowe - Zysk (lata ubiegłe) - Zysk (okres bieżący)

Jak wynika z powyższej klasyfikacji, główne kryterium zaproponowanej klasyfikacji rezerw jest neutralne, formalne, dalekie od aspektów merytorycznych i finansowych. Jak się wydaje, jest to wygodny i łatwy sposób uporządkowania mnogości tytułów rezerw o takich samych lub podobnych skutkach finansowych.Rezerwy niebilansowe - jak wynika z nazwy - nie są ujawniane w bilansie przedsiębiorstwa, choć pozostawiają w księgach rachunkowych trwały ślad i są dodatnią bądź ujemną korektą wartości bilansowej określonych aktywów. Inną ich cechą szczególną jest to, że reprezentują sobą bieżące, ostateczne lub nieostateczne zmiany wartości aktywów, ustalanych na dzień sporządzania bilansu.